ମାକିଙ୍ଗ୍‌ କେଲ୍‌ଲାଟ୍‌

ସାୟାମ୍ ମାଡ଼ି ମୀର୍ କେତ୍ତାନାଙ୍କ୍‌ ଆଲ୍‌ସାନ୍‌ ମାଟାତିନ୍‌ ନୁ ଈ ୱେବ୍‌ସୈଟ୍‌ ତିନ୍‌ ଊଡ଼ି ମୀର୍‌ ବେଲେ ମାତ୍‌କେ ଇଙ୍ଗା ସାୟା ଆତା ଇଞ୍ଜ ଇଷ୍ଟାମ୍‌ ଆତିର୍ ଇଞ୍ଜ ମୀୱାଦ୍ ନିଜେ ମାଟାତିନ୍ ମା ଆଡ଼୍‌ରାଶ୍‌ ତା ମାକିଙ୍ଗ୍‌ ରୋସୀମ୍.  ମା ଆଡ଼୍‌ରାଶ୍‌:- imstkoyabible@gmail.com

ଇନ୍ଦିୟାନ୍‌ ମିଷ୍‌ନେରି ସୋସୈଟି,

ମାଲ୍‌କାନ୍‌ଗିରି, ଓଡ଼ିଶା.

 

Our Address

The General Secretary,
Indian Missionary Society,
11-B, Thiruvananthapuram Road,
Palayamkottai,
Tirunelveli-627002.
South India.

Website: www.imstkoyabible.com
E-mail: imstkoyabible@gmail.com

Phone: 8763293336/9668094564

IMST 2014 All rights reserved