କାତ୍ତା

Downloads: 
  • File icon ଜୋସେପ୍‌ କାତ୍ତା
    Download View1.39 ଏମ୍‌ବି
  • File icon ପିତର
    Download View46.5 କେବି

ଇୱ୍‌ କାତ୍ତା ସାର୍ରେ ବୈବିଲ୍‌ ତା ମାନ୍ଦାନାୱ୍‌ . ଇୱିଙ୍କ୍‌ ସାଦ୍‌ୱି ମେଣ୍ଡ୍‌ ସୁଦୁ ପିଲ୍‌ଲାର୍‌କିଙ୍ଗ୍‌ କେଲ୍ଲା.

koya-story.jpg