ଓଡ଼ିୟା-କୋୟା-ଆଙ୍ଗ୍‌ରେଜ୍‌

Downloads: 
  • File icon କୋୟା ଶବଦକୋଶ୍
    Download View3.83 ଏମ୍‌ବି

Dictionary.jpg

ଈ କୋୟା ଡ଼ିକ୍‌ଶ୍‌ନେରି ତା ସୁମରେ ଗଟି ନୁ ଆର୍‌ଦାମ୍‌ ମିଦେ. ଓଡ଼ୟା ନୁ ଆଙ୍ଗ୍‌ରେଜ୍‌ ପୁନ୍ଦାନାଙ୍କ୍ ଦେୱ୍‌ଡ଼୍‌ ମୀକିଙ୍ଗ୍‌ ଆସୀର୍‌ୱାଦାମ୍‌ ଈୱୀନ୍‌.