ଆଟା ଏନ୍ଦାନାଦ୍‌

କୋୟାତୋରିନ୍ ଆରିୟାନାଦ୍‌, ଏନ୍ଦାନାଦ୍ ଊଡ଼ିମେଣ୍ଡ୍ ସାର୍ଦା ଆୟ୍‌ମୂଟ୍‌. ପେଣ୍ଡୁଲ୍‌ ଦିନାଲ୍ ତେ, ପାଣ୍ଡୁମ୍‌ ଦିନାମ୍‌ତେ ୱେଡ଼୍‌କାତେ ମାନ୍ଦାନାଙ୍କ୍ ଡୋଲାଏନ୍ଦୋରେ ଆରିୟୋମିନ୍ଦେର୍.