ପାଟା ପୁଶ୍‌ତାକ୍‌

Downloads: 
  • File icon କୋୟା ପାଟା ପୁଶ୍‌ତାକ୍‌
    Download View553.4 କେବି

ଈ ପାଟା ପୁଶ୍‌ତାକାମ୍‌ ତା ମାନ୍ଦାନ୍ ପାଟା ସାର୍ରେ ମୀ ପାୱୁର୍‌ ତା ବେଶ୍‌କେ ବାରେ ମାନ୍ନି ! ସର୍ଗମ୍‌ ତା ଆଞ୍ଜି ବା ଇୱ୍‌ ପାଟା ପାରାନାଦ୍‌ ଗେଦା!