କୋୟା ପାଟା

ପୁଟ୍‌ତାଦ୍‌ କଞ୍ଜି ଡଲ୍‌ଲାନା ପାଟା ପାରମିନ୍ଦୋମ୍‌. ପେଣ୍ଡୂଲ୍‌ ପାଟା, ଉୟ୍‌ୟାଲ୍‌ତ୍‌ ପାଟା,କାର୍‌ସାନ୍‌ ପାଟା,ଏନ୍ଦାନ୍‌ ପାଟା, ଡୋଲା ପାଟା, ଗୁଡ଼ିୟ୍‌ଦିନ୍‌ ପାଟା, ସାୱ୍‌ ପାଟା ଇଞ୍ଜ ସାର୍ରେ ପାଟାତିନ୍‌ କୋୟା ରାଗାଡ଼୍‌ତେ ଇଗା ୱିଡ଼୍‌ସିସାମିନ୍ଦୋମ୍‌. ମୀର୍‌ କେଞ୍ଜି ମୀକିଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିତାନ୍‌ ପାଟାତିନ୍‌ ମେଣ୍ଡର୍‌ତୁନ୍‌କିଙ୍ଗ୍‌ ବା ଈଦାନାଙ୍କ୍ ଆତା.

 • ଦାଦାଲୋରେ କେଞ୍ଜାଟ୍‌ରା

 • ନାଡ଼ା ଦିନା ମେୟ୍‌ଦିଙ୍ଗ୍‌

 • ୟାୟାୟୋ ରେଲା ରେଲା ରେରେଲା

 • ବାଗାୱାନ୍‌ ୱାଟ୍‌ତା ପ୍ରେମ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌

 • ମେଲ୍‌ତା ଏସୁ ବାତିଙ୍ଗ୍‌

 • ରେରେଲା ୟାୟୋ ଲେକେ

 • ନାନ୍ ୱେର୍‌ୱୋନ୍‌ ନାନ୍‌ ୱେର୍‌ୱୋନ୍‌

 • ମୁତ୍ତୁ ପିଲ୍‌ଲା

 • ସାନ୍ଦି ଇଲ୍ଲେ ସାନ୍ଦି ଇଲ୍ଲେ

 • ସର୍ଗ ରାଜ୍‌ୟା ତାଗ୍‌ ମାନ୍ଦାନ୍‌

 • ମାବ୍‌ ମାବ୍‌ ତା ପର୍ର ମେଣ୍ଡେ ଦେଶେମ୍‌

 • ଜୀୱା ମାଲ୍‌ପାନ୍‌ ଏସୁନିନ୍ ପେଦେର୍‌ ଜେୟ୍‌

 • କେଲ୍‌ଲା ଇଙ୍ଗା କେଲ୍‌ଲା ନାନୋ

 • ଇଗଲେମ୍‌ ତା ରେଣ୍ଡୁ କୈୟ୍‌କିଙ୍ଗ୍‌

 • ଆୟ୍‌ ଏମ୍‌ ଏଶ୍‌ - ପେଦାଲ୍‌ତ୍‌ ମାଟା