କୋୟାତେ ବାୟ୍‌ବିଲ୍‌

Downloads: 
  • File icon ମବୈଲ୍‌ ଆପ୍‌
    Download934.2 କେବି
  • File icon କୋୟା ମବୈଲ୍‌ ଆପ୍‌
    Download114.37 କେବି

ଈ ନିଟା ବୂମ୍‌ତିନ୍‌ ତିୟାର୍‌ ମାଡ଼୍‌ତା ଦେୱ୍‌ଡ଼୍‌ ଟୋଣ୍ଡ୍‌ ତିରିୟାନାଙ୍କ୍‌ ଇଷ୍ଟାମ୍‌ ମିନ୍ଦେ କି? କୋୟାତେ ବୈବିଲ୍‌ ମାଟାତିନ୍ ସାଦ୍‌ୱାଟ୍‌. ମୋବୈଲ୍ ତେ ମିକା ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍‌ ମାଡ଼ି କେଞ୍ଜାଟ୍‌.